Educació secundària

A l’ESO de La Salle Mollerussa es treballa activament per donar una formació integral als nostres alumnes. Volem que els alumnes consolidin els hàbits d’estudi i treball autònom, a més de desenvolupar les capacitats d’elecció adequades de cara a futurs estudis i/o incorporació al món laboral. Volem transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes lingüístic, humanístic, científic i tecnològic; formar-los perquè assumeixin els seus deures i exerceixin els seus drets en tot moment.

A l’ESO s’aposta per l’acompanyament i orientació personal a través d’entrevistes sistemàtiques amb els alumnes i les famílies, i un seguiment acadèmic continuat amb els informes de preavaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries de final de curs.

També donem gran importància a l'atenció personalitzada. Per això, atenem la diversitat dels alumnes a través dels agrupaments flexibles en anglès, català, castellà, socials i matemàtiques, desdoblament de les ciències i la tecnologia, ordinadors a l’aula... Igualment comptem amb una unitat de suport (SIEI) per als joves amb Necessitats Educatives Especials.

A l'etapa de Secundària. es dona especial èmfasi a activitats i dinàmiques de cohesió de grup amb els objectius de facilitar la participació de tots els alumnes en el procés d'inclusió i alhora potenciar el coneixement mutu.

Programes pedagògics propis de Secundària

CreaEscola Quality Certificate for Education Website