Batxillerat

El Batxillerat és una etapa d’Eduació Postobligatòria que prepara i facilita l’accés a la Universitat i als Cicles Formatius de Grau Superior.

L’oferta formativa del Batxillerat s’estructura en les modalitats: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials i Arts. L’estudiant dissenya els seu currículum a partir d’uns itineraris diferenciats i l’escola aporta un servei d’atenció i seguiment personalitzat tant en l’àmbit acadèmic com en el personal.

Aquest ensenyament i atenció de qualitat es tradueix en uns excel·lents resultats a la selectivitat (100% els darrers dos anys).

Tenim una cura especial en la formació humana i cristiana d’acord amb el nostre Caràcter Propi. El nostre objectiu és que l’alumnat obtingui una formació humana de qualitat i que disposi de tots els mitjans tecnològics i pedagògics per a aconseguir-ho. Per això treballem perquè els estudiants estiguin plenament preparats per a assolir els seus objectius de futur.

Les tutories individuals amb alumnes i famílies juntament amb el nostre model d’avaluació, ens permeten fer un acompanyament acurat per interpretar els resultats i fer créixer els talents a partir de la bona organització personal i aconseguint que els estudiants prenguin actituds de maduresa davant la societat i la vida.

Estada a l'Empresa

L’estada a l’empresa és una matèria específica del currículum de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món laboral.

 

Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat dels alumnes en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis. Durant l’estada, l’alumne pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i, així, enfocar millor el seu projecte de futur acadèmic i professional.

 

La matèria ofereix als alumnes la possibilitat de conèixer l’estructura organitzativa d’una empresa i la gestió dels seus recursos humans, materials i energètics; les condicions legals que afecten les relacions laborals; i la identificació de les capacitats pròpies referides al món laboral per tal d’establir el seu itinerari formatiu i professional d’acord amb els seus interessos.

 

Permet posar en pràctica un seguit de procediments, habilitats i actituds generals que són indispensables per a la bona adaptació dels alumnes al món laboral futur ( assistència, puntualitat, curiositat, creativitat, afany de superació, capacitat de treball individual i en grup, etc.). Es tracta d’un recurs que serveix a la funció orientadora del batxillerat, amb independència de la modalitat cursada, ja que permet que l’alumne canalitzi les seves preferències i capacitats en un cotext diferent de l’acadèmic i amb l’orientació adequada.

 

L’estada a l’empresa ha de tenir una durada de 70 hores d’acord a la configuració del currículum de Batxillerat.

1
Thumb Estada-a-lEmpresa-Normativa-2023.pdf

246.69 KB 2023-04-28 28 d'abril de 2023 2023-04-28 28 d'abril de 2023
Thumb Fitxa-de-dades-alumnes-FCT.pdf

166.4 KB 2023-04-28 28 d'abril de 2023 2023-04-28 28 d'abril de 2023
Thumb Model-de-carta-motivacio-destada-a-lempresa.doc

102 KB 2023-04-28 28 d'abril de 2023 2023-04-28 28 d'abril de 2023
Thumb Plantilla-CV-Europeu.doc

62.5 KB 2023-04-28 28 d'abril de 2023 2023-04-28 28 d'abril de 2023

8

0e38fa104e
Accés i Admissió a la Universitat

Per saber la ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l'accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya, fes clic a:

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2022.pdf

 

Per saber les notes de tall de 1ª assignació, fes clic a:

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Notes_i_places/Notes_tall_1a_assignacio_13-07-21_JUNY_2021.pdf

CreaEscola Quality Certificate for Education Website