Diploma Dual

Què es?

Un programa desenvolupat per la Institució Academica Corporation que permet obtenir la doble titulació de Batxillerat espanyol i nord-americà (American High School Diploma). Els alumnes del Diploma Dual estudien presencialment a La Salle totes les matèries de l’ESO i del Batxillerat espanyol, i fora de l’horari lectiu cursen de forma virtual en una High School americana part del currículum de l’Educació Secundària dels EEUU.

Què és Academica

Una Institució Educativa dels EEUU amb més de 100.000 alumnes, 5.000 professors i 200 escoles en més de 10 estats. Academica és una de les poques institucions dels EUA amb entitats reconegudes com a American Virtual Public School Provider (Proveïdor de Serveis d’Ensenyament Públic Online). Dona servei a les seves pròpies escoles, i a totes aquelles escoles públiques o privades dels EUA que ho sol·licitin. La Salle Mollerussa està entre les 300 millors escoles amb doble titulació a Espanya.

Objectius del Programa
 • Obtenir el títol del Batxillerat espanyol i també  l’American High School Diploma el qual està reconegut per totes les universitats d'EEUU.
 • Assolir un nivell avançat d’anglès ja que és la llengua que utilitzen els alumnes per tal d’aprendre els continguts i comunicar-se amb els professors nord-americans.
 • Desenvolupar la capacitat d’autonomia, el sentit de la responsabilitat i la maduresa en la gestió del treball.
 • Ampliar els coneixements obtinguts durant l’Educació Secundària i el Batxillerat ja que els alumnes cursen aquelles assignatures del currículum estatunidenc que no coincideixen amb les nostres.
 • Adquirir noves habilitats en l’ús i el domini de les tecnologies gràcies al fet de cursar els estudis de forma virtual i a la varietat d’eines i recursos digitals utilitzats al llarg del programa.
Requisits per entrar al Diploma Dual
 • Ser alumne de 2n, 3r o 4t d’ESO, o de 1r de Batxillerat.
 • Superar la prova d’admissió que acredita que els alumnes tenen un nivell d’anglès adequat per tal d’iniciar el programa.
 • Superar totes les assignatures de l’ESO i el Batxillerat de la Salle.
 • Obtenir una mitjana superior o equivalent a 6 en totes les assignatures, tant en les de l’ESO i el Batxillerat espanyol, com en les del currículum estatunidenc.
Com es treballa?
 • Els alumnes cursen les matèries del Diploma Dual 100% online i fora de l’horari lectiu.
 • Treballen en les diferents matèries de forma autònoma: estudien els continguts a través dels materials (PPTs, texts, vídeos...) que els han facilitat, busquen informació, elaboren treballs, realitzen tasques i fan exàmens. El curs es divideix en dos quadrimestres i al finals d’aquests reben una qualificació de cada matèria que els permet saber si la seva mitjana és l’adequada per tal de poder obtenir l’American High School Diploma un cop hagin finalitzat el programa.
 • No tenen uns horaris establerts per treballar en el Diploma Dual, fet que els permet combinar perfectament aquests estudis amb altres activitats i les tasques de les classes presencials. Aproximadament, els participants dediquen entre 3 i 5 hores setmanals al programa.
 • Se’ls assigna un professor nord-americà que els acompanya durant tot el curs. La seva tasca és ajudar a l’alumne en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge, resoldre dubtes, fer tutories, etc.
 • Assisteixen juntament amb altres alumnes a les Live Sessions, videoconferències de caràcter obligatori o opcional, en les quals el professor explica conceptes, fomenta debats o amplia continguts.
 • A La Salle, els alumnes del Diploma Dual tenen de referència el Director del Programa que els fa un seguiment tutorial i és un vincle de comunicació entre els professors nord-americans, els alumnes i les famílies.
Assignatures de caràcter obligatori Assignatures optatives Desenvolupament del Programa

Assignatures de caràcter obligatori

 • English (2 assignatures)
 • Life Management Skills
 • United States History
 • United States Government and Economics

Assignatures optatives

 • Criminology
 • College Preparations
 • Psychology
 • Digital Photography
 • Concepts of Engeneering and Technology
 • English

Desenvolupament del Programa

El programa es pot iniciar a 2n d’ESO (durada de 4 anys), 3r d’ESO (durada de 3 o 4 anys), 4t d’ESO (durada de 3 anys) i a 1r de Batxillerat (durada de 2 anys).

Opció 1: 2n d’ESO – 4 Anys

 • 2n d’ESO:  English
 • 3r d’ESO:   English      &       Life Management Skill
 • 4t d’ESO:   United States History      &       Assignatura optativa     
 • 1r de Batxillerat: United States Government and Economics

Opció 2: 3r d’ESO – 4 Anys

 • 3r d’ESO:   English      &        Life Management Skill
 • 4t d’ESO:   English      &        United States History
 • 1r de Batxillerat: United States Government and Economics
 • 2n de Batxillerat: Assignatura optativa     

Opció 3: 3r d’ESO – 3 Anys

 • 3r d’ESO:   English      &        Life Management Skill
 • 4t d’ESO:   English      &        United States History
 • 1r Batxillerat: United States Government and Economics      &         Assignatura optativa  

Opció 4: 4t d’ESO – 3 Anys

 • 4t d’ESO:   English      &        Life Management Skill
 • 1r de Batxillerat:   English      &        United States History
 • 2n de Batxillerat: United States Government and Economics      &         Assignatura optativa*

Opció 5: 1r de Batxillerat – 2 Anys

 • 1r de Batxillerat:   English      &        Life Management Skill      &        United States History
 • 2n de Batxillerat: English      &         Assignatura optativa*       &         United States Government and Economics

*Possibilitat de fer l’assignatura optativa durant l’estiu de 1r a 2n de Batxillerat

CreaEscola Quality Certificate for Education Website