Català English Español

Termini ampliat: Beques pel curs 2013-2014

CIRCULAR INFORMATIVA A ALUMNES, PARES/MARES I TUTORS

CICLES FORMATIUS, BATXILLERAT, PQPI  I CURS D’ACCÈS ALS CICLES SUPERIORS

TERMINIS: Termini per presentar la sol·licitud: del 20 d’agost al 30 de setembre de 2013  (prorrogat)

DOCUMENTACIÓ:

 • Atès que les administracions públiques verifiquen, d’una banda, les dades personals i familiars facilitades per les persones sol·licitants i, de l’altra, el compliment dels requisits acadèmics, si el formulari s’envia per Internet no s’ha de presentar cap document més (això no obstant, en algun cas, els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona poden demanar determinada documentació).
 • Les persones que sol·liciten la beca mitjançant el formulari en paper l’han de presentar, acompanyat de la documentació, en el centre on cursen els estudis.

PER A MÉS INFORMACIÓ:  http://www20.gencat.cat/ensenyament (beques postobligatòries)

La secretaria de l’escola, en horari de 9 a 13h.

REQUISITS:

GENERALS

 • Tenir nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea. Els alumnes de països no comunitaris han d’acreditar la seva residència a Espanya d’acord amb la normativa que regula els drets de les persones estrangeres.
 • No tenir (o no reunir els requisits legals per obtenir-lo) un títol acadèmic del mateix nivell o de nivell superior al dels estudis per als quals se sol·licita la beca.

ECONOMICS

 • Els ingressos en concepte de renda o de patrimoni obtinguts per la unitat familiar no poden superar els límits o llindars establerts.

ACADÈMICS

 • Els estudiants de primer curs hauran d’acreditar no estar repetin curs i haver obtingut una nota mitjana de 5,50 punts en els estudis que els han donat accés. Els que realitzen segon, hauran d’haver superat totes les matèries a excepció d’una. Els alumnes que realitzen segon curs dels estudis per mòduls hauran d’haver superat el 85% de les hores.

PASSOS:

 1. www.gencat.cat/ensenyament
 2. Beques
 3. Beques de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris i superiors (no universitaris).
 4. Sol·licitar la beca.
 5. Per Internet.
 6. Sol·licitar.
 7. Registrar-se ( si és que no s’ha registrat mai).
 8. Registro de personar físicas sin certificación.

NOTES:

Tenir preparat DNI’s de tots els que viuenen a casa i dates de naixament ( si sou extrangers també Codi IXESP comença per una E)

També s’ha de tenir preparat el número de compte on voleu que us ingressin els diners, heu de tenir present que el sol·licitant és l’alumne i que ell a de ser titular o cotitular del compte, o per aquest motiu us poden denegar la beca.

Penseu que només teniu 5 minuts per fer-la. Si sobrepasseu el temps haureu de tornar a començar.